Vi kan hjälpa dig och din organisation till att hitta pengar till ert evenemang, projekt, möte, resa eller förstudie.

Kontakta oss så bokar vi in en tid för rådgivning och diskussioner kring din idé!

På Nordiska ministerrådets hemsida, www.norden.org, finns en lista över fonder och stöd listat per ämnesområde och där hittar du också stöd till projekt inom välfärd och jämställdhet, barn och unga, miljö och natur med mera.

Nordiska fonder för kulturverksamhet

Inom Norden finns en rad fonder och stödordningar ur vilka enskilda personer och organisationer kan söka ekonomiska bidrag till kulturverksamhet. Nedan följer en förteckning över de fonder som vanligen kommer ifråga när det gäller kulturella samarbetsprojekt mellan Sverige och något/några av våra nordiska grannländer.


Nordiska stödordningar – som kräver att minst tre nordiska länder/områden är del i projektet

Nordisk Kulturfond
Fonden syftar till att stödja och stimulera nordiskt kultursamarbete och stöder projekt inom kultur- och utbildningsområdet. Ansökan ska ske via fondens hemsida. Belopp till och med 100.000 DKK kan ansökas om till sex ansökningstillfällen per år: 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 augusti, 1 september, samt 1 oktober. Ansökningar av större belopp mottages vid två tillfällen: 1 februari och 1 september.

Under 2017 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk musik och presentera lovande artister. Det ambitiösa treåriga programmet puls, kommer bara under 2017 kommer att dela ut stöd på totalt 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler i hela Norden.

Nordisk Kulturfond fokuserar på det handgjorda i 2016-2018. Fonden har delat ut totalt 4 miljoner danska kronor till åtta HANDMADE-projekt.

Nordisk Kulturfond har ett ”snabb-starts-stöd” till aktörer som behöver stöd för att ta fram en projektansökan. Stödet heter Oppstart, och ansökan skickas in löpande under hela året.

Nordisk kulturkontakt
Nordisk kulturkontakt (tidigare Kulturkontakt Nord) tillhandahåller fler olika stödprogram.

Kultur-och-konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.

NORDBUK målsättningen med stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga. Målgruppen är barn och unga under 30 år i Norden.

Det nya stödprogrammet VOLT är till för barn och unga upp till 25 år och där deras eget kulturella och konstnärliga skapande samt delaktighet står i fokus. Stöd beviljas till den konstnärligt orienterade kulturens alla områden såsom film, litteratur, scenkonst och bildkonst, kulturarv med flera förutsatt att alla övriga bedömningsgrunder uppfylls.


Bilaterala stödordningar – stöder utbyten mellan två nordiska länder

Svensk-danska kulturfonden
Fonden har till syfte att bidra till ökad förståelse mellan Danmark och Sverige inom kulturella och andra områden genom att stödja arbets- och studievistelser i Danmark och Sverige för svenska och danska medborgare, gästspel, konstutställningar och annan verksamheter.

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fondens ska främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att understödja strävanden att öka kännedomen om och kontakterna mellan ländernas kultur, näringsliv och folk. Bidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer och andra instanser med verksamhet inom fondens intresseområde.

Svensk-norska samarbetsfonden
Fonden ska främja svenskt-norskt samarbete och verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden. Bidrag kan sökas av föreningar, instititutioner m fl samt enskilda personer.

Svensk-isländska samarbetsfonden
Fonden bildades 1995 genom regeringarna i Sverige och Island. Fonden ska i första hand ge bidrag inom kulturens, utbildningens och forskningens områden, men kan också stödja annan verksamhet som syftar till att öka kunskapen om eller kontakten mellan de båda länderna.

Letterstedtska föreningen
Föreningen, grundad 1875, har enligt sina stadgar till uppgift att bl a befordra gemenskapen emellan de fem nordiska rikena i avseende på industri, vetenskap och konst. Anslagens storlek varierar från 1.000 till 50.000 SEK.

Clara Lachmanns stiftelse
En skandinavisk kulturfond. Bidrag, vanligen i storleksordningen SEK 4.000 till 40.000, kan beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger, deltagande i kongresser, möten och symposier. Sista ansökningsdag 15 mars.

Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur samt folkbildningsverksamhet. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 40 000 kr.